Samverkan med Alsalamskolan

Samverkan med Alsalamskolan

Förskolans läroplan
-Om samverkan mellan förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Lpfö98 2.5 ”Förskolan skall samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv”.

”Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande.”

”I samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.”

Hur vi samverkat under året

 

En gemensam kunskapssyn

  • Vi arbetar utifrån att varje barn skall få vara sitt bästa jag.
  • Tillsammans med andra barn och vuxna är vi varandras medupptäckare.
  • Vi arbetar ämnesöverskridande i projekt natur och språk.
  • Vi arbetar med tydliggörande och språkstimulerande pedagogik.
  • Vi arbetar för en Interkulturell förskola, skola och fritidshem, där varje kultur och språk är en resurs.

 

Blanketter överlämnas från förskola till förskoleklass, skola

Sekretessbelagd information kräver samtycke från vårdnadshavare. Kontrollera blanketterna att alla berörda vårdnadshavare skrivit på.