Demokrati i förskolan

Demokrati i förskolan

Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen situation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin.

De grundläggande värden som förskolans värdegrund omfattar ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på.

Värdegrunden omfattar

  • Människolivets okränkbarhet
  • Individens frihet och integritet
  • Alla människors lika värde
  • Jämställdhet mellan könen
  • Solidaritet mellan människor

Det är dessa värden som ska förmedlas och gestaltas. All personal ska också främja aktning för människans egenvärde och vår gemensamma miljö.

Att lära om, genom och för demokrati och mänskliga rättigheter

Värdegrundsarbetet kan beskrivas utifrån perspektiven; om, genom och för. Barn ska få kunskaper om mänskliga rättigheter och demokrati. Dessa kunskaper får de genom demokratiskt arbetsätt och där barns inflytande och delaktighet är centrala. Deras demokratiska kompetens utvecklas då för vår gemensamma framtida demokrati.
Demokratiska förmågor utvecklas i möten med andra, genom samtal och i relationer. Ett tillåtande klimat, tillitsfulla relationer och att ingen kränks, är förutsättningar för en god lärandemiljö.

Lära OM demokrati och mänskliga rättigheter

Arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter är allas ansvar, men ansvaret att lära om demokrati och mänskliga rättigheter är tyngre inom vissa ämnen i skolan.

Lära GENOM demokrati och mänskliga rättigheter

Verksamheterna ska främja barns möjligheter att aktivt utöva sina rättigheter genom till exempel delaktighet och reellt inflytande i förskolan. Detta är en del i att lära genom demokrati och mänskliga rättigheter. Vuxna i förskola är förebilder vars förhållningssätt påverkar barn och elevers förståelse och respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Ett öppet tillitsfullt klimat är en nyckel till ett framgångsrikt värdegrundsarbete med demokrati och mänskliga rättigheter.

Lära FÖR demokrati och mänskliga rättigheter

Lära för demokrati och mänskliga rättigheter innebär att barn får träna och utveckla sin demokratiska kompetens genom att till exempel öva sig i att argumentera, lyssna, sätta sig in någon annans perspektiv, visa förståelse och empati, diskutera och debattera. Demokratisk kompetens utvecklas i samspel mellan människor. Det är viktigt att utrymme för barn att öva dessa kommunikativa förmågor ges i olika aktiviteter på förskolan och i undervisningen.

Förmågor

I förskolan och skolan ska barn och elever utveckla demokratiska förmågor som till exempel kommunikativ förmåga och kritiskt tänkande. Detta för att förbereda dem för ett framtida liv som aktiva samhällsmedborgare. Dessa förmågor utvecklas genom att tillsammans kommunicera kring gemensamma frågor och att aktivt delta i reflekterande samtal kring normer och värden.