Busstjänst: Regler och rutiner.

Information om förskolans busstjänst

Skandinaviska stiftelsen för utbildning SSFU erbjuder barn busstjänst till och från förskolan via inhyrda bussar. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna och hämta sitt barn från förskolan alltså förskolan är inte skyldigt att erbjuda busstjänst.

Detta är en tjänst som SSFU står för på egen bekostnad och det innebär även att det är SSFU som ansvarar för att ordningsreglerna och säkerheten upprätthålls. När reglerna inte följs så bibehåller SSFU rätten att med omedelbar verkar stänga av vårdnadshavarens barn från förskolans buss, tillfälligt eller permanent. Busstjänst erbjuds inte alla barn i Förskolan utan det beror sig på bostadsadress. All information om busstider och hållplatser står att finna på förskolans hemsida www.alsalam-forskolan.se . Förskolans busstjänst är skild ifrån Skolans Skolbuss. Inga barn på förskolan ska åka med skolans buss och vice versa.

ORDNINGSREGLER FÖR BUSSTJÄNST I FÖRSKOLAN ALSALAM

Vi vill att förskolans barn ska ha en trafiksäker och god miljö under resan till och från förskolan. Då är det viktigt att alla känner till vilka regler som gäller och vem som är ansvarig. Busstjänstverksamheten berör flera parter; vårdnadshavare, trafikföretag, förare och förskola. Alla har gemensam del i ansvaret under resan mellan hemmet och förskolan.

Vi önskar att du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn går igenom ordningsreglerna noga, så att vi tillsammans kan skapa en säker och trevlig miljö i samband med våra bussresor.

Om barnen visar tecken på sjukdom ska de inte komma till förskolan och inte åka buss. Om personalen uppmärksammar tecken på sjukdom under dagens gång är det föräldrarnas ansvar att komma och hämta hem sina barn. Vi måste se till alla barns hälsa och säkerhet på förskolan.

Ansvar vid resa med förskolans buss

Vårdnadshavare ska se till att stå vid upphämtnings platsen vid rätt klockslag. Uppstår problem har skola, trafikföretag, förare och vårdnadshavare ett gemensamt ansvar för att reda ut ordningsproblem i samband med busstjänstning.

Vårdnadshavare ansvarar för deras barn på vägen mellan hemmet och hållplatsen, inga av förskolans barn ska själva gå till bussen. Om ett barn missar busstjänsten är det vårdnadshavaren som ansvarar för att barnet kommer till och från förskolan. Under resans gång är det bussbolaget, bussvärd och föraren som ansvarar för att gällande trafikbestämmelser och att ordningsregler följs.

När barnet stigit av bussen tar förskolans ansvar vid fram tills dess att barnet stiger på skolbussen igen för hemfärd. Förskolan ansvarar för tillsyn och för att ordnings- och säkerhetsregler efterföljs vid förskolans hållplats.

Under hemfärden släpps inga barn av vid sina hållplatser om inte en vårdnadshavare står där och tar emot dem. Om ingen förälder är på plats vid utsatt klockslag kommer barnen köras tillbaka till förskolan och vara där till en förälder kommer och hämtar. Förskolan kommer också skicka en faktura hem till föräldrarna 500kr.

Av säkerhetsskäl finns det under varje resa en bussvärd från förskolan som är där för att se till barnens trygghet. Bussvärden har med sig en lista med alla bussbarnens namn och checkar av barnen allt eftersom de stiger på eller kliver av. För att underlätta för föräldrarna har bussvärden alltid med sig en mobil där man genom What’s app kan se vart bussen befinner sig. Vårdnadshavarna ska inte ringa detta nummer innan eller efter skoltid utan syftet är att underlätta vid lämning och hämtning av bussbarnen.

Ordningsregler för att främja säkerhet och trygghet vid busstjänst

·       Alla ska sitta ner när bussen startar. Varje barn ska använda säkerhetsbälte.

·       På varje säte finns plats för ett barn. Byte av plats under färd är inte tillåtet.

·       Väska och medhavda saker ska placeras på hatthyllan eller under sätet.

·       Det är inte tillåtet att springa eller klättra omkring i bussen.

·       Det får inte förekomma bråk och skrik på bussen.

·       Förtäring av mat och dryck är inte tillåtet i bussen.

·       Om bråk uppstår i bussen har busschauffören skyldighet att stanna och tillrättavisa vederbörande.

·       Om busschauffören anvisar ett barn en ny plats ska den tillsagde följa detta.

Vid hållplats/uppsamlingsplats

Av säkerhetsskäl är det viktigt att vårdnadshavare och barn kommer iväg i god tid till bussen. Tänk på att era barn syns dåligt i mörker. Det är därför viktigt att göra det till en vana för barnet att använda reflex eller reflexväst.

Påstigning

·       Påstigning sker normalt genom framdörren.

·       Påstigning sker i turordning

·       Visa hänsyn till varandra

Ombord

·       Det är inte tillåtet att springa eller klättra i bussen.

·       Det är inte tillåtet att bråka eller skrika i bussen. Föraren måste kunna koncentrera sig på körningen.

·       Sitt en på varje säte.

·       Att bråka på bussen, att uppföra sig dåligt och ofredande, att orsaka skadegörelse och fara för bussens säkerhet kan innebära avstängning från busstjänsten.

·       Det är inte tillåtet att äta eller dricka i bussen.

·       Alla ska använda säkerhetsbälte. Du som förälder delar ansvaret med föraren och påverkar ditt barn att använda bälte.

Avstigning

·       Sitt kvar till dess att bussen kommit fram till hållplatsen/uppsamlingsplatsen.

·       Ta det lugnt. Knuffas inte vid avstigning.

·       Visa hänsyn

·       Barn stiger av i samma adress som påstigning.

Konsekvenser och åtgärder

·       Om vårdnadshavare inte följer rutinerna för bussen kommer deras barn avstängas permanent.

·       Varningar kommer utdelas till vårdnadshavare som brutit mot reglerna. Barnens säkerhet är ssfus   högsta prioritet och således kommer vi att vidta åtgärder när vi anser det vara nödvändigt.

Vid upprepade förbrytningar av reglerna:

·       Ett barn kan stängas av en kort period, en längre period eller permanent från busstjänst. Vårdnadshavaren ansvarar då för sitt barns transport till och från skolan.

·       Vid vandalisering och skadegörelse av bussarna samt på busshållplatser kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldiga och händelsen kan komma att polisanmälas.

·       För allas trivsel och barnens säkerhet främst så hoppas vi att ni som vårdnadshavare tar detta på största allvar och samråder och samtalar med era barn. SSFU kommer inte tolerera att våra regler inte följs.

Obs! Busstjänsten erbjuds till alla barn som vill åka förskolebussen varje dag från och till förskolan, det går inte att barnet åker en eller några dagar av veckan samt det går inte att lösa enligt önskemål från vårdnadshavare.

Barn ska åka varje dag eller inte alls.

Skandinaviska stiftelsen för utbildning

2020-05-08

Comments are closed.